Animal Flow Kurs instruktorski Level 1 // Instructor Workshop Level 1

16 lutego 2019

Kurs instruktorski Animal Flow Level 1/
Animal Flow Level 1 Workshop (English version below)
----------------------------------------------------------------
Pierwszy kurs instruktorski Level 1 w 2019. Zostań członkiem dynamicznie rozwijającej się społeczności Animal Flow!
 
Kurs instruktorski Animal Flow Poziom 1 odbędzie się w dniach 16-17 lutego w Warszawie. W czasie kursu nauczysz się nowego, efektywnego sposobu treningu oraz niezbędnych elementów, które uprawniają do uzyskania certyfikatu instruktora Animal Flow. Są to dwudniowe warsztaty, każdego dnia po ok. 6 godzin dziennie.
Kurs jest prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Manuale są w języku polskim i angielskim.
 
O kursie
--------
Poziom 1 (level1) jest dwudniowym warsztatem wprowadzającym dla amatorów i profesjonalistów z branży fitness, którzy chcą zostać certyfikowanymi instruktorami lub po prostu podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom. Kurs obejmuje wszystkie 6 komponentów Animal Flow, włączając w to Travelling Forms (przemieszczanie się, czyli tzw. ABC ruchów zwierząt), Switches and Transitions (przejścia pomiędzy pozycjami), Wrist Mobility (mobilność nadgarstków), Activations (aktywacje pozycji), Form Specific Stretches (specyficzne dla systemu rozciąganie) i oczywiście Flows (czyli formy poruszania się). Ten kurs to znacznie więcej niż tylko poprawienie swojej techniki ruchów – przede wszystkim nauczysz się jak efektywnie uczyć innych i lepiej zrozumiesz zasady treningu z ciężarem własnego ciała. Nauczysz się jak przekładać ruch Animal Flow na poprawę swoich możliwości i wydajności (jak również możliwości swoich klientów), niezależnie od tego w jaki sposób włączysz metodykę Animal Flow w swój trening.
 
Instruktor prowadzący
------------------------
Warsztaty będą prowadzone przez Richarda Scrivener (Animal Flow Master Instructor). Rich posiada ogromne doświadczenie w branży zdrowia i fitness. Od ponad 18 lat prowadzi treningi grupowe i personalne. Oprócz tytułu Master Instructor w Animal Flow posiada również stopień instruktorski Vivo Barefoot, Tabata Program i wielu innych. W wolnym czasie trenuje Capoiera. Więcej o instruktorze możecie przeczytać tutaj: http://www.animalflow.com/about/meet-our-team/rich-scrivener/
Rich oprócz niesamowitej wiedzy i charyzmy,potężnych umiejętności, jest do tego świetnym, bardzo kontaktowym człowiekiem. Wszyscy uczestnicy warsztatów są zachwyceni jego osobą!
W warsztatach będą asystować certyfikowani instruktorzy Animal Flow, w tym m.in. Mirosław Baściuk - instruktor Level 2 z bogatym doświadczeniem trenerskim
 
Kiedy i gdzie:
-------------
Kurs instruktorski odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2019 roku w godzinach:
- 16 luty: 10:00 – 16:00
- 17 luty: 10:00 – 16:00.
Miejsce: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, Warszawa. Więcej na temat miejsca: http://tygrysizuraw.pl/kontakt/
 
Koszty:
---------
- płatność do 31 grudnia – 1850 zł (uwaga! Możliwość zapłaty w dwóch ratach: 950 zł do 31 grudnia, 900 zł do dnia 31 stycznia)
- płatność do 31 stycznia – 1950 zł
- płatność po 31 stycznia – 2050 zł
 
Uwaga! W ramach opłaty uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci manuala oraz materiał filmowy i audio (Animal Flow 2.0) nagrany przez Mike'a Fitch, twórcę Animal Flow z omówieniem wszystkich ruchów, przykładowymi flow, itp.
 
Płatność możliwa gotówką w Akademii lub przelewem na konto bankowe: EkoMotion Szkolenia, mBank 90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
 
UWAGA! Ze względu na współpracę z zagranicznym partnerem - NIE MAMY możliwości zwrotu zapłaty w przypadku rezygnacji ze szkolenia. W przypadku rezygnacji konieczne jest znalezienie osoby na zastępstwo!
 
Zgłoszenie:
--------------
Uwaga! Ze względu na komfort nauczania i prowadzenia szkolenia - ilość miejsc OGRANICZONA!
Jak się zgłosić?
 
1) Wypełnij formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/0YFzpIULZChQcZp43
 
2) Wyślij potwierdzenie wpłaty na adres: akademia@tygrysizuraw.pl
 
 
ENGLISH Version
--------
Register for the Animal Flow® Level 1 Workshop (Instructor Certification) in Warsaw on 16-17th of February 2019! This course is where you can learn the popular and incredibly effective new workout practice, taking the steps to becoming a Certified Instructor. The two-day event is six hours each day.
The workshop is run in English with a translation into Polish. Manuals are in Polish and English.
 
 
About the workshop
--------
Level 1 (level1) is a two-day introductory workshop for amateurs and fitness professionals who want to become certified instructors or simply upgrade their skills to a higher level. The course covers all 6 Animal Flow components, including Traveling Forms, Switches and Transitions, Wrist Mobility, Activations, Form Specific Stretches (system-specific stretching) and of course Flows (or forms of movement). This course is much more than just improving your movement technique - first of all you will learn how to effectively teach others and better understand the principles of training with the weight of your own body. You will learn how to translate the Animal Flow movement to improve your capabilities and performance (as well as the capabilities of your clients), regardless of how you turn on the Animal Flow methodology in your training.
 
Leading instructor
------------------------
The workshop will be run by Richard Scrivener (Animal Flow Master Instructor). Rich has extensive experience in the health and fitness industry. For over 18 years he has been conducting group and personal trainings. In addition to the Master Instructor title at Animal Flow, she also has the instructor's degree Vivo Barefoot, Tabata Program and many others. In his spare time, he trains Capoiera. You can read more about the instructor here: http://www.animalflow.com/about/meet-our-team/rich-scrivener/
Rich, in addition to incredible knowledge and charisma, powerful skills, is also a great, very contact person. All participants of the workshop are delighted with him!
The workshops will be attended by certified Animal Flow instructors, including Mirosław Baściuk - Level 2 instructor with extensive coaching experience
 
When and where:
-------------
Instructor course will be held on February 16-17, 2019:
- 16 February: 10:00 - 16:00
- 17 February: 10:00 - 16:00.
Place: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, Warsaw. More about the place: http://tygrysizuraw.pl/kontakt/
 
Costs:
---------
- payment until December 31 - PLN 1850 (note: Payment in two installments is possible as well: PLN 950 to December 31, PLN 900 to January 31)
- payment until January 31 - 1950 PLN
- payment after January 31 - 2050 PLN
 
Attention! As part of the payment, participants receive a set of training materials in the form of a manual and film and audio material (Animal Flow 2.0) recorded by Mike Fitch, creator of Animal Flow with a discussion of all movements, sample flow, etc.
 
Payment is possible in cash at the Academy or by transfer to a bank account: EkoMotion Szkolenia, mBank 90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
 
ATTENTION! Due to cooperation with a foreign partner - we DO NOT HAVE the possibility of refunding the payment in the event of resignation from the training. In case of resignation, it is necessary to find a replacement person!
 
Notification:
--------------
Attention! Due to the comfort of teaching and conducting training - the number of places LIMITED!
How to apply?
 
1) Fill out the registration form: https://goo.gl/forms/0YFzpIULZChQcZp43
 
2) Send confirmation of payment to the address: akademia@tygrysizuraw.pl

Z powrotem